ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครสวรรค์ จะย้ายสถานที่ให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค.2564 เป็นต้นไป

As of October 25, 2021 , our office will move to a new location

Click to Enter