Wednesday, 20 October 2021
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครสวรรค์

พ.ต.ท.มนตรี อินเปรี้ยว

สารวัตรตรวจคนเข้าเมือง

จังหวัดนครสวรรค์

 

Immigration Bureau Online Service

 

Presentation

 

 

 

 

 

Visitors Counter

00307120
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
9
336
795
304855
6007
7190
307120

Your IP: 162.158.165.35
2021-10-20 00:06

nakhonsawan.immigration

วิสัยทัศน์

 

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครสวรรค์

 

วิสัยทัศน์
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครสวรรค์ เป็นองค์กรหลักที่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้องในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ การอำนวยความยุติธรรมและการบริการคนเข้าเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล
พันธกิจ
  1. เป็นฝ่ายอำนวยการด้านยุทธศาสตร์ให้กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในการวาง แผน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำแนะนำและเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของตรวจคนเข้าเมือง จังหวัด
  2. ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยทะเบียนคนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาทั่วราชอาณาจักร
  3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ค่านิยม
"สามารถ   สุจริต   สากล"

พื้นที่รับผิดชอบ

เขตพื้นที่รับผิดชอบของ ตม.จว.นครสวรรค์(ตม.นครสวรรค์) ตามประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อ 7 ก.ย.2552 ประกอบด้วย

 

 

 

 

1.  จังหวัดนครสวรรค์ มี 15 อำเภอ 130 ตำบล 1,328 หมู่บ้าน มีเนื้อที่ประมาณ 9,597 ตร.กม.

  

ประวัติความเป็นมา

 

 

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครสวรรค์ เรียกโดยย่อว่า ตม.จว.นครสวรรค์ ตั้งขึ้นตามประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วน ราชการ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2552

 

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ ตม.จว.นครสวรรค์ จะรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดกำแพงเพชร
ตม.จว.นครสวรรค์ เป็นหน่วยงานตั้งใหม่ ตามการปรับโครงสร้างของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี พ.ต.ท.ชัยณรงค์ แก้วอยู่ ตำแหน่ง สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครสวรรค์ เป็นหัวหน้าคนแรก ซึ่งได้รับการปรับเกลี่ยตำแหน่งมาจาก ด่านตรวจคนเข้าเมืองสมุย จว.สุราษฎร์ธานี และมีรองสารวัตรที่ปรับเกลี่ยมาอีก 1 นาย กับชั้นประทวนอีก 8 นาย

 

 

 

 

 

ผู้บริหาร ตรวจคนเข้าเมือง

 

พ.ต.ท.มนตรี อินเปรี้ยว 22 ธันวาคม 2563 - ปัจจุบัน

พ.ต.ท.จตุพร ยันต์นาวา 18 มีนาคม 2562 - 22 ธันวาคม 2563

พ.ต.ท.รัชชวิช อัครมาส สว.ตม.จว.นครสวรรค์  2561 - 18 มีนาคม 2562

พ.ต.ต. อธิคุณ อินทรเสน สว.ตม.จว.นครสวรรค์  2559 -2561

พ.ต.ต.วชิราธร ภุมรินทร์ สว.ตม.จว.นครสวรรค์  2555 - 2559

พ.ต.ท.ชัยณรงค์ แก้วอยู่ สว.ตม.จว.นครสวรรค์ 2552-2555