Wednesday, 27 October 2021
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครสวรรค์

พ.ต.ท.มนตรี อินเปรี้ยว

สารวัตรตรวจคนเข้าเมือง

จังหวัดนครสวรรค์

 

Immigration Bureau Online Service

 

Presentation

 

 

 

 

 

Visitors Counter

00308911
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
37
352
877
306325
7798
7190
308911

Your IP: 162.158.166.112
2021-10-27 02:35

nakhonsawan.immigration

คู่มือประชาชน

ชื่อ หนังสือ /จดหมาย / โครงการ Download
1.การขอแก้ไขรายการต่างๆ ในใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่.docx Download
2.การขอตรวจลงตราประเภทนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าวที่จะขอเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี (Non-Quota Immigrant Visa) ย้อนหลัง.docx Download
3.การขอถอนสลักหลังแจ้งออกและกลับเข้ามาอีก.docx Download
4.การขอรับใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.17) กรณีเปลี่ยนเล่ม.docx Download
5.การขอรับใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.17) กรณีสูญหาย.docx Download
6.การขอรับใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.16).docx Download
7.การขอรับใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.15).docx Download
8.การขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก.docx Download
9.การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าวซึ่งได้รับสิทธิตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522.docx Download
10.การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าวซึ่งได้รับสิทธิตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514.docx Download
11.การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าวซึ่งได้รับสิทธิตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520.docx Download
12.การแจ้งที่พักอาศัยของเจ้าบ้าน เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเคหะสถาน หรือผู้จัดการโรงแรม ซึ่งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย.docx Download
13.การตรวจลงตราประเภทคนเข้าเมืองนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี (Non-Quota Immigrant Visa).docx Download
14.การเยี่ยมผู้ต้องกักรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ตาม มาตรา 54 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522.docx Download
15.การรับแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวกรณีอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน.docx Download
16.การรับแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวกรณีอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน.docx Download
17.การสลักหลังแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรและกลับเข้ามาอีก.docx Download

กฎหมาย/ระเบียบ

 

พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติการทำงานคนต่างด้าว พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
คำสั่ง ตร. ที่ 777/2551 ลง 24 พ.ย. 2551
คำสั่ง สตม. ที่ 305/2551 ลง 3 ธ.ค. 2551
คู่มือเล่มเล็ก คำอธิบายแนวทางการปฏิบัติตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551(แก้ไขตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553)

คู่มือเล่มใหญ่ คำอธิบายแนวทางการปฏิบัติตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551(แก้ไขตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553)

คูมือสำหรับประชาชน

การขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักร

การขอรับใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 28ตม.15 29

การขอรับใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 28ตม.13 29(3)

การขอแก้ไขรายการต่างๆ ในใบสำคัญถิ่นที่อยู่

การขอตรวจลงตราประเภทนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าว

การขอถอนสลักหลังแจ้งออกและกลับเข้ามาอีก

การขอรับใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 28ตม.17 29 กรณี

การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าว

การแจ้งที่พักอาศัยของเจ้าบ้าน เจ้าของ

การตรวจลงตราประเภทคนเข้าเมืองนอกกำหนด

การเยี่ยมผู้ต้องกักรอการส่งกลับออกไปนอก

การรับแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว

การสลักหลังแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักร

การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าว

การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าว

การขอรับใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 28ตม.17 29