อธิบายแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1)

อธิบายแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครสวรรค์

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

--> นครสวรรค์ แบบ สขร_ 1.pdf