การขออยู่ต่อฯแรงงานต่างด้าว PDF พิมพ์
รายการเอกสารประกอบการยื่นคำขออยู่ต่อในราชอาณาจักร กรณีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ
(ลาว พม่า และกัมพูชา) ที่ทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา
  เอกสารของคนต่างด้าว
 1. หนังสือเดินทาง
 2. แบบคำขอ ตม.7 กดดาวน์โหลดแบบคำขอ ตม.7
 3. สำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาบัตรขาออก (ตม.6) (สำเนาทุกหน้าที่มีข้อมูล)
 4. สำเนาใบอนุญาตทำงาน (สำเนาบัตรเขียว หรือ สำเนาใบแทนใบรับคำขอพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน)
 5. สำเนา ทร.38/1 (ต้องรับรองสำเนา)
 6. สำเนาใบรับรองแพทย์ (ต้องรับรองสำเนา)
 7. แผนที่หรือสำเนาแสดงที่ทำงานและที่พักของคนต่างด้าว (ต้องรับรองสำเนา)
  เอกสารของนายจ้าง
 8. หนังสือรับรองคนต่างด้าวเข้าทำงาน (นายจ้างเป็นผู้ลงนามเท่านั้น) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือรับรอง
 9. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนายจ้าง (ต้องรับรองสำเนา)
 10. สำเนาทะเบียนบ้านของนายจ้าง (ต้องรับรองสำเนา)
 11. สำเนาใบโควตาปีปัจจุบันที่ยังไม่หมดอายุ (ต้องรับรองสำเนา)
 12. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีนายจ้างมาไม่ได้ โดยใช้ตามแบบของ สตม. และติดอากรแสตมป์ 10 บาท) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ
 13. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล
  เอกสารของคนต่างด้าว
 1. หนังสือเดินทาง
 2. แบบคำขอ ตม.7 กดดาวน์โหลดแบบคำขอ ตม.7
 3. สำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาบัตรขาออก (ตม.6) (สำเนาทุกหน้าที่มีข้อมูล)
 4. สำเนาใบอนุญาตทำงาน (สำเนาบัตรเขียว หรือ สำเนาใบแทนใบรับคำขอพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน)
 5. สำเนา ทร.38/1 (ต้องรับรองสำเนา)
 6. สำเนาใบรับรองแพทย์ (ต้องรับรองสำเนา)
 7. แผนที่หรือสำเนาแสดงที่ทำงานและที่พักของคนต่างด้าว (ต้องรับรองสำเนา)
  เอกสารของนายจ้าง
 8. หนังสือรับรองคนต่างด้าวเข้าทำงาน (นายจ้างเป็นผู้ลงนามเท่านั้น) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือรับรอง
 9. สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนของนิติบุคคล เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉบับนายทะเบียนรับรอง ไม่เกิน 6 เดือน
 10. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนายจ้าง (ต้องรับรองสำเนา)
 11. สำเนาทะเบียนบ้านของนายจ้าง (ต้องรับรองสำเนา)
 12. สำเนาใบโควตาปีปัจจุบันที่ยังไม่หมดอายุ (ต้องรับรองสำเนา)
 13. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีนายจ้างมาไม่ได้ โดยใช้ตามแบบของ สตม. และติดอากรแสตมป์ 10 บาท) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ
 14. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
หมายเหตุ :
 • จัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและจัดเรียงเอกสารตามลำดับ
 • ติดต่อรับบริการได้ที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 สำนักงานซอยสวนพลู เท่านั้น ดูแผนที่
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2012 เวลา 14:50 น.
 
 
ลิขสิทธิ์ © 2012 ตรวจคนเข้าเมืองนครสวรรค์(ตม.นครสวรรค์). สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด. | Emial : nakhonsawan.imm@hotmail.com
Webmaster :Somyongk Khammueat-ae | Email: somyongk@hotmail.com